Предимствата на ВУЗФ:

  • малки учебни групи;

  • стажове и решаване на реални бизнес казуси;

  • най-добрите лектори;

  • международна акредитация;

  • над 90% реализация по специалността;

  • образование съобразено със съвременните и международни тенденции;

Акредитация

През 2009 г. ВУЗФ получава програмна акредитация на професионалното направление “Икономика” от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА), за срок от шест години.

През 2014 г. ВУЗФ получава повторна институционална акредитация от НАОА с обща оценка 9,04/10 за срок от шест години.

През 2013 г. висшето училище получава и международна акредитация от Британската акредитационна комисия за срок от четири години. Акредитацията е в съответствие с прилаганите към висшите училища във Великобритания стандарти за качеството на учебния процес, преподавателския състав и материалната база.

Висшето училище има внедрена система за управление на качеството на обучението и научноизследователската дейност, която е сертифицирана от „Moody International” съгласно изискванията на международния стандарт за качество ISO 9001:2000.

През 2014 г. висшето училище получава от Европейската комисия разширена харта „Еразъм” за периода 2014-2020 г., която дава възможност на студентите да се обучават или да провеждат практика във висши училища и институции в страни-членки на Европейския съюз (ЕС) и на Европейското икономическо пространство.